ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημιουργία  Θερμοκοιτίδας  Στήριξης  Νεοφυούς  Επιχειρηματικότητας του ΔΠΘ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο «ΘΕΚΛΑ»

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Θερμοκοιτίδα Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΛΑ) με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της θερμοκοιτίδας είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η συνεπακόλουθη εισαγωγή αυτών στην ελεύθερη αγορά. Ειδικότερος στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η σύνδεση της έρευνας που παράγεται στα Πανεπιστήμια με την αγορά και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και της διαρροής εγκεφάλων (brain drain). Έμφαση δίδεται στη λιτή επιχειρηματική εκκίνηση που ευνοεί την πραγματική σύνδεση της ιδέας/προϊόντος με την αγορά (product-market fit) σε άμεσο χρόνο.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Η θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα ή  μια νεοφυή επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως φυσικά πρόσωπά ή ως εκπρόσωποι σχήματος χωρίς νομική μορφή. Ενδεικτικά οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι: επιχειρηματικές ομάδες, πτυχιούχοι, (αυτό) απασχολούμενοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, άνεργοι. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

Home Two

 Συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

 1. Τα προσωπικά στοιχεία του/των υποψήφιου/ων.
 2. Περίληψη της επιχειρηματικής ιδέας (μέγιστο 2.000 χαρακτήρες).
 3. Τεκμηρίωση του βαθμού καινοτομίας και εξωστρέφειας της ιδέας/ επιχείρησης (μέγιστο 3000 χαρακτήρες).

Ο Ανάδοχος με την Ομάδα έργου θα καταρτίσει πίνακα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις. Ο πίνακας θα προσφέρει μια αναλυτική παρουσίαση της εικόνας κάθε υποψηφιότητας και τις δυνατότητές της. Στη συνέχεια θα υποβληθεί σχετική λίστα στο φορέα διαχείρισης της θερμοκοιτίδας με τις προτεινόμενες ομάδες που θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα κληθούν για συνέντευξη.

Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων:

 1. Σαφήνεια και πληρότητα της επιχειρηματικής ιδέας 30%.
 2. Βαθμός καινοτομίας και εξωστρέφειας 20%.
 3. Μέγεθος και δυναμική της επιχειρηματικής ευκαιρίας (market opportunity) 20%.
 4. Ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργεί η ιδέα (άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία θέσεων εργασίας) 15%.
 5. Ικανότητα ωφελούμενου/ων να υλοποιήσει/ουν την ιδέα 15%.

Η βαθμολόγηση γίνεται με μέγιστο τους 100 βαθμούς ανάλογα με τους ως άνω συντελεστές βαρύτητας. Επιλέγονται οι ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν το 30% ανά κριτήριο (threshold) απορρίπτονται. 

0 – 29ΑπορριπτέαΗ συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στην προτεινόμενη      πρόκληση
30 – 49ΜέτριαΥπάρχουν σοβαρές     αδυναμίες σε σχέση με τα κριτήρια
50 – 69ΚαλήΤα κριτήρια καλύπτονται σε γενικές γραμμές αλλά  πρέπει να γίνουν διορθώσεις
70 – 89Πολύ καλήΤα κριτήρια καλύπτονται      καλά είναι δυνατές βελτιώσεις
90 – 100ΕξαιρετικήΌλα τα κριτήρια αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η υλοποίηση του έργου και η υποστήριξη των ομάδων πραγματοποιείται σε κύκλους εκπαίδευσης και ανάπτυξης 6μηνης διάρκειας. Σε κάθε κύκλο θα συμμετέχουν 12 ωφελούμενοι. Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρηματικές ομάδες που δρουν συνεργατικά.  Ο κάθε κύκλος θερμοκοιτίδας, μέσα από μια εντατική και πρακτική διαδικασία 6 φάσεων, έχει ως θεμελιώδη στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες και οι πόροι που θα παρέχονται στους συμμετέχοντες είναι εντελώς δωρεάν. Οι ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαστήρια, ερευνητικές υποδομές, καθώς και τους εξοπλισμούς που έχει η Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΠΘ, μια καινοτομία σε σχέση με  άλλες υφιστάμενες θερμοκοιτίδες στη Βόρεια Ελλάδα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην αρχή του Προγράμματος, θα οριστούν κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ως KPI (βασικοί δείκτες προόδου) για κάθε κύκλο. Αυτά τα KPI θα αποτελέσουν τη βάση των τελικών κριτηρίων αξιολόγησης στο τέλος του κύκλου. Σχετικοί δείκτες θα αφορούν την απασχόληση, την εστίαση, τις επιχειρηματικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων, το βαθμό αστοχίας, τα λάθη και τις αλλαγές που έγιναν από τις ομάδες, τις προτιμήσεις/συστάσεις επενδυτών-επιχειρηματικών αγγέλων, κλπ.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, δημιουργείται ένα μοντέλο ευέλικτης βελτίωσης ώστε κάθε κύκλος να μπορεί να βελτιωθεί δυναμικά. Αυτά τα KPI θα παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου και θα αναλύονται στο κλείσιμό του, ώστε να παρέχουν μια πολύτιμη πηγή δεδομένων που καταγράφουν την εξέλιξη του προγράμματος. Στο τέλος κάθε κύκλου, το πρόγραμμα θα παράγει ένα πλήρες έγγραφο καταγεγραμμένου υλικού αξιολόγησης. Αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για να αναλογιστεί την επιτυχία του προγράμματος και να καθορίσει τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Οι ομάδες και οι μέντορες/σύμβουλοι θα κληθούν να σχολιάσουν θέματα που αφορούν την οργάνωση, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Τα έντυπα ανατροφοδότησης θα είναι δομημένα έτσι ώστε να παράγουν εύστοχες προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Ο Σύμβουλος θα καταρτίσει σχετικά ερωτηματολόγια και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή τα αποτελέσματά της θα βοηθήσουν, επίσης, τόσο τις επιχειρηματικές ομάδες/επιχειρήσεις επόμενων κύκλων ή άλλων προγραμμάτων, καθώς και   την «εκπαίδευση» των μεντόρων.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια μετρικά στοιχεία αξιολόγησης:

 • Αριθμός αιτήσεων στους κύκλους του προγράμματος.
 • Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων/ομάδων.
 • Αριθμός έργων που έχουν προσδιοριστεί ότι έχουν πραγματικό εμπορικό δυναμικό ή/και δυνατότητα επένδυσης, όπως έχουν αξιολογηθεί από τους επιχειρηματικούς αγγέλους
 • Βαθμός ικανοποίησης υποστηριζόμενων ομάδων σε σχέση με τις παροχές του προγράμματος και την κάλυψη των αναγκών τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η θερμοκοιτίδα μέσα από μια εντατική και πρακτική διαδικασία 6 φάσεων έχει ως θεμελιώδη στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι φάσεις περιλαμβάνουν:

 1. Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων και υποβολή αιτήσεων στην    ηλεκτρονική πλατφόρμα. 
 2. Συνεντεύξεις –  ακροάσεις (Auditions) για την επιλογή των καταλληλότερων ομάδων.  Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί υπό τα εξής κριτήρια: α) Δημιουργικότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια της ιδέας με τους τομείς της δημιουργικότητας και της καινοτόμου εξωστρέφειας. β)Αξιολόγηση του χρόνου που απαιτείται για να γίνει είσοδος στην αγορά (ίδρυση επιχείρησης, δημιουργία θέσεων εργασίας, κτλ).
 3.  Προθερμοκοιτίδα-θερμοικοιτίδα με εστίαση στην επαλήθευση της ανάγκης της αγοράς, ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σκεπτικού και της επιχειρηματικής ομάδας, τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου, την τεχνική του pitching δηλαδή της σύντομης στοχευμένης παρουσίασης σε κοινό επενδυτών, και τις διαπραγματεύσεις με επενδυτές. Διευκρινίζεται ότι από φάση της προθερμοκοίτιδας δε θα περνάνε απαραίτητα όλες οι προτάσεις στην επόμενη φάση της θερμοκοιτίδας καθότι θα πρέπει να αποδείξουν την ωριμότητά τους ως ένα επίπεδο.
 4. Την ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής ομάδας με τον στόχο της και την παρουσίαση σε επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό κατά την διάρκεια της τελικής παρουσίασης.
 5. Τελικές παρουσιάσεις των ομάδων του προγράμματος σε Ημερίδες Επίδειξης. 
 6. Παρακολούθηση μετά την έξοδο από τη Θερμοκοιτίδα στις υποσχόμενες ομάδες. 

Στον/στους ωφελούμενο/ους θα παρέχονται δωρεάν οριζόντιες νομικές και λογιστικές υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και θέση εργασίας και πόροι για διάρκεια 6 μηνών ώστε να αναπτύξουν την ιδέα τους. Σημειώνεται επιπλέον ότι οι ωφελούμενοι θα δύναται να έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια, ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, με την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ, γεγονός που αποτελεί και συγκριτικό πλεονέκτημα της θερμοκοιτίδας ΘΕΚΛΑ σε σχέση με άλλες στη Βόρεια Ελλάδα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Τόπος και Χρόνος

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ξεκινούν στις 20/6/24 και η τελευταία ημέρα υποβολής είναι η 22/7/24 και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις.

Κόστος

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΠΘ στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «ΘΕΚΛΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αιτήσεις

Αν έχετε μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα τότε η συμμετοχή στη θερμοκοιτίδα μπορεί να δώσει την καθοδήγηση που χρειάζεστε προσφέροντας σας τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δυνατότητες χρηματοδότησης από επενδυτές.

Για την συμμετοχή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την on-line φόρμα στο: 

Η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε παραπάνω από έναν κύκλο, ακόμη και σε όλους τους κύκλους, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατό, και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων ανά ομάδα/ωφελούμενο.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας πρόσκλησης αρχίζει από 20/06/2024 έως 22/7/2024. 

Διευκρινήσεις

Για τυχόν απορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα FAQ’s του website: https://thekla-project.eu/

ή να αποστείλετε  e- mail στο [email protected].

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *